Reglement Volkstuinen Wijkvereniging Berkum

Het bestuur van de Wijkvereniging Berkum (hierna te noemen verhuurder) stelt met betrekking tot verhuur van onder haar bevoegdheden vallende moestuinen, het hierna volgende REGLEMENT vast.

ARTIKEL 1. ALGEMEEN

 1. Verhuur van tuinen geschiedt uitsluitend aan leden van wijkvereniging Berkum (hierna te noemen verhuurder)
 2. De verhuur geschiedt op de voorwaarden, genoemd in dit reglement.
 3. Het toezicht op de naleving van het reglement geschiedt door de verhuurder, dan wel door een daartoe, door de verhuurder, benoemde commissie, in het reglement dient bij de verhuurder tevens te worden gelezen: dan wel de commissie,
 4. De kavels, met inbegrip van de paden, zijn ca. 100 m2 groot.
 5. De huurder kan schriftelijk aan de verhuurder kenbaar maken , dat hij /zij van tuin wil veranderen.

ARTKIKEL 2. VERZOEK TOT INSCHRIJVING

 1. Verzoeken tot inschrijving moeten schriftelijk worden gericht aan het secretariaat van de Wijkvereniging Berkum en/of dd commissie.

ARTIKEL 3. DE TOEWIJZING

 1. Indien geen tuinen vrij zijn, worden verzoeken tot inschrijving op een wachtlijst geplaatst.
 2. latere toewijzing geschied op volgorde van de wachtlijst.
 3. De toewijzing heeft betrekking op een periode van een jaar.
 4. Behoudens opzegging door de huurder zal de toewijzing stilzwijgend met één (1) Jaar worden verlengd, indien aan de in artikel 4 gestelde voorwaarden is voldaan.
 5. Het maximaal aantal tuinen per huurder bedraagt drie (3). Wanneer er geen wachtlijst bestaat, is het mogelijk meer tuinen te huren. De huurder met meer dan drie tuinen dienen er rekening mee te houden dat, wanneer er een wachtlijst ontstaat, zij hun vierde ( en daarop volgende tuin(en) moeten afstaan. Hierover wordt men per januari door de verhuurder ingelicht.
 6. Tegen een getekend ontvangstbewijs wordt de nieuwe huurder een exemplaar van het moestuinen reglement verstrekt.

ARTKKEL 4. DE VOORWAARDEN

 1. De huurprijs wordt jaarlijks door de verhuurder vastgesteld (€ 25,-) per kavel van 100m2, met ingang van 1-7-2012.
 2. Bij toewijzing van een tuin dienst een renteloze borgsom te worden betaald ter grootte van € 25,- per (hele of halve tuin) per 1-1-2012 voor nieuwe huurders. De borgsom wordt terugbetaald bij opzegging van de tuin nadat de tuin op de voorgeschreven wijze, zie art. 4d is opgeleverd. Van de borgstelling wordt een aparte administratie bijgehouden.
 3. De betaling van de huur dient voor 1 februari bij vooruitbetaling te geschieden.
 4. Opzegging dient schriftelijk voor 1 januari te geschieden bij de verhuurder. De kavel dient per die datum gewas- en onkruidvrij en vrij van opstallen aan de verhuurder ter beschikking te worden gesteld. Bij nalatigheid hiervan zal de tuin voor rekening van degene die de tuin opzegde, worden schoongemaakt. Betaling van de hieraan verbonden kosten geschied in eerste instantie ten laste van de eerder genoemde borgsom.
 5. Overdracht dan wel onderverhuur aan derden is niet toegestaan.
 6. De huurders zijn verplicht hun tuin behoorlijk aan te leggen en te onderhouden. Ook tussenpaden dienen, onaangetast, in behoorlijke staat te worden gehouden. Tuinafval behoort direct te worden afgevoerd van het complex of h de eigen compostvoorziening te worden opgeslagen. Het is de huurder verboden boonstokken, rijshout of hoog gaas na 1 november op de tuin te laten staan. Het storten van afval in de vorm van plastic, hout, stenen, papier en dergelijke op de tuinen, paden, en in sloten is verboden. Het is eveneens verboden om tuinafval te storten langs de oever van de Nieuwe Vecht en vuilnis of iets dergelijks te verbranden. Opslag van materialen op de tuin is alleen toegestaan voor het tuingebruik gedurende het lopende jaar. Broeibakken, gereedschapskisten en kasjes dienen aan de zuidkant (wegzijde) geplaatst te worden i.v.m. schaduwwerking op buurtuinen. Dit is verplícht voor nieuwkomers en heeft aanbeveling voor bestaande tuinders. Zie voorts art.4r.
 7. Huurders die door ziekte of andere omstandigheden hun tuin niet kunnen onderhouden, dienen dit te melden aan de verhuurder. Waar mogelijk zal het onderhoud in overleg worden verzorgd.
 8. De huurders kan gevraagd worden mee te werken aan gezamenlijke onderhoudswerkzaamheden ten behoeve van de complexen.
 9. Op iedere kavel moet een zodanig pad worden aangelegd en in stand worden gehouden dat ieder deel via een eigen pad kan worden bereikt. .
 10. Het is niet toegestaan bomen, resp. heesters die hoger zijn dan 1,5 meter op de kavel te hebben. Alle aanplant dient zodanig te geschieden dat bij volgroeiing van het gewas geen overlast wordt aangedaan aan de belendende kavels en tussenpaden.
 11. Het plaatsen van opstallen hoger dan 150 cm is niet toegestaan. Onder opstallen verstaan we een gesloten ruimte welke alleen bedoeld is voor opslag van tuinbenodigdheden. Opstallen om zelf in te verblijven is niet toegestaan. De eventueel geplaatste opstallen moeten groen geverfd zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.
 12. Het gebruik van wettelijk geoorloofde chemische gewassenbeschermingsmiddelen is toegestaan, mits de aanwending zodanig wordt uitgevoerd dat overwaaien naar andere kavels niet mogelijk is. Geadviseerd wordt echter deze middelen niet of slechts zeer minimaal aan te wenden. Het is niet toegestaan om deze middelen BUITEN DE KAVELS te gebruiken! Aanbevolen wordt om in de winter braakliggende grond in te zaaien met winterrogge of een andere groenbemester.
 13. Van iedere tuin mag slechts 1/3 deel met “aardappelachtige” gewassen worden beplant. leder jaar dient hiervoor een ander 1/3 deel te worden gebruikt, zodat steeds eens in de drie jaar op hetzelfde stuk grond bedoelde gewassen worden verbouwd. Hiermee dient met de planning van de tuin rekening te worden gehouden. Tot de “aardappelachtige” gewassen behoren o.a. aardappelen, chrysanten, dahlia’s en tomaten. De huurders dienen de bestaande en eventueel komende wettelijke voorschriften ter zake van het voorkomen en het bestrijden van plantenziekten en andere plagen na te komen.
 14. Het gebruik van aggregaten: tijdens periodes van droogte worden, ter besproeiing van kavels soms aggregaten gebruikt. Dit gaat gepaard met lawaai. In verband hiermee wordt het gebruik van aggregaten niet gewaardeerd, doch slechts getolereerd. Aggregaten mogen ’s ochtends tussen 8.00 uur en 9.00 uur worden gebruikt, behalve in het weekend! De verhuurder zal in verband met mogelijke geluidsoverlast de ontwikkelingen dienaangaande scherp in de gaten blijven houden en behoudt zich het recht voor om -zodra de situatie hierom vraagt- deze regel aan te scherpen.
 15. Het is niet toegestaan fietsen of andere doorgang belemmerde voorwerpen in de paden te plaatsen.
 16. Auto’s mogen niet op het tuincomplex aanwezig zijn. Ook het langdurig parkeren hiervan, op de naastliggende openbare weg en de bermen hiervan, is niet toegestaan.
 17. Honden hebben geen toegang tot de tuinencomplexen, tenzij aangelijnd.
 18. Huurders die schade aanbrengen aan derden zijn hiervoor volledig aansprakelijk. De verhuurder aanvaardt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.
 19. In het geval dat aan de in dit artikel genoemde voorwaarden, naar het oordeel van de verhuurder, niet wordt voldaan, zal hiervan schriftelijk mededeling aan de huurder worden gedaan. Wordt aan het hierin gedane verzoek binnen twee weken geen- of onvoldoende gevolg gegeven, dan vervalt op dat tijdstip de huurovereenkomst. De huurder zal geen recht hebben op restitutie van het huurbedrag noch van de borg.

ARTIKEL 5 ONVOORZIENE GEVALLEN

 1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de verhuurder.

Aldus vastgesteld in de Bestuursvergadering van 14 augustus 1989 en naderhand aangepast in de Bestuursvergadering van 29 december 1992, 18 december 1995, 16 april 2009, 24 oktober 2011 en laatstelijk 17 juni 2019.