De Moestuinen

De wijkvereniging Berkum beschikt over een perceel met moestuinen aan de Tussen de Verlaten. Het perceel is in eigendom van de Wijkvereniging Berkum en wordt in delen verhuurd aan in eerste instantie wijkbewoners. Hieronder staan de “spelregels” die van toepassing zijn op het gebruik van de tuinen.

Reglement Moestuinen Wijkvereniging Berkum Het Oude Verlaat

Het bestuur van de Wijkvereniging Berkum (hierna te noemen verhuurder) stelt met betrekking tot verhuur van onder haar bevoegdheden vallende moestuinen, het hierna volgende REGLEMENT vast.

ARTIKEL 1. ALGEMEEN

 1. Verhuur van tuinen geschiedt uitsluitend aan leden van Wijkvereniging Berkum,  (hierna te noemen huurder)
 2. Jaarlijks wordt in de ledenvergadering van de moestuinvereniging de samenstelling van de moestuincommissie vastgesteld. De commissie heeft als taak het bijhouden van de moestuinledenadministratie en het toezicht op en de coördinatie van het tuinonderhoud.
 3. Jaarlijks presenteert en bespreekt de moestuincommissie haar plan voor het komende jaar tijdens de Jaarvergadering van de moestuinvereniging. De aanwezige leden keuren dit plan tijdens de jaarvergadering goed of af bij meerderheid van stemmen.
 4. De verhuur geschiedt op de voorwaarden, genoemd in dit reglement.
 5. Het toezicht op de naleving van het reglement geschiedt door de verhuurder, dan wel door een daartoe, door de verhuurder, benoemde moestuincommissie, in het Reglement dient bij de verhuurder tevens te worden gelezen: dan wel de moestuincommissie.
 6. De kavels, met inbegrip van de paden, zijn ca. 100 m2 groot.
 7. De huurder kan schriftelijk aan de verhuurder kenbaar maken , dat hij /zij van tuin wil veranderen.
 8. De voorwaarden in dit reglement gelden vanaf 2022 en zijn verplicht voor nieuwkomers en
  wordt dringend aanbevolen voor bestaande tuinders.

ARTIKEL 2. VERZOEK TOT INSCHRIJVING

 1. Verzoeken tot inschrijving moeten schriftelijk worden gericht aan het secretariaat van de Wijkvereniging Berkum en/of de moestuincommissie.

ARTIKEL 3. DE TOEWIJZING

 1. Indien geen tuinen vrij zijn, worden verzoeken tot inschrijving op een wachtlijst geplaatst. Latere toewijzing geschiedt op volgorde van de wachtlijst.
 2. De toewijzing heeft betrekking op een periode van een jaar.
 3. Behoudens opzegging door de huurder zal de toewijzing stilzwijgend met één (1) jaar worden verlengd, indien aan de in artikel 4 gestelde voorwaarden (zie Art. 3 punt 5) is voldaan.
 4. Het maximaal aantal tuinen per huurder bedraagt drie (3). Wanneer er geen wachtlijst bestaat, is het mogelijk meer tuinen te huren. De huurder met meer dan drie tuinen dienen er rekening mee te houden dat, wanneer er een wachtlijst ontstaat, zij hun vierde ( en daarop volgende tuin(en) moeten afstaan. Hierover wordt men per januari door de verhuurder ingelicht.
 5. Tegen een getekend ontvangstbewijs wordt de nieuwe huurder een exemplaar van het moestuinen reglement verstrekt.

ARTIKEL 4. DE VOORWAARDEN

 1. De huurprijs wordt jaarlijks door de verhuurder vastgesteld (€ 25,-) per kavel van 100m2, met ingang van 1-7-2012.
 2. Bij toewijzing van een tuin verplicht het lid zich de contributie en borgsom te betalen en dient een renteloze borgsom te betalen ter grootte van € 50,- per (hele of halve tuin) per 1-1-2022 voor nieuwe huurders. De borgsom wordt terugbetaald bij opzegging van
  de tuin nadat de tuin op de voorgeschreven wijze is opgeleverd. Van de borgstelling wordt een aparte administratie bijgehouden.
 3. De betaling van de huur dient voor 1 februari bij vooruitbetaling te geschieden.
 4. Opzegging dient schriftelijk voor 1 januari te geschieden bij de moestuincommissie. De kavel dient per die datum gewas- en onkruidvrij en vrij van opstallen aan de verhuurder ter beschikking te worden gesteld. Bij nalatigheid hiervan zal de tuin voor rekening van degene die de tuin opzegde, worden schoongemaakt. Betaling van de hieraan verbonden kosten geschiedt in eerste instantie ten laste van de
  eerder genoemde borgsom.
 5. Het lidmaatschap kan om verschillende redenen eindigen.
  1. Van de kant van een lid eindigt het bij overlijden of door opzegging.
  2. Ook van de kant van het bestuur van de wijkvereniging Berkum kan het lidmaatschap worden beëindigd (o.a. op basis van constatering van onvoldoende onderhoud van de tuin, zie Art. 5.3 van dit Reglement) op basis van aanbeveling door de moestuincommissie (de tuinder wordt door de commissie maximaal 3x aangesproken op het in orde zijn van zijn/haar tuinonderhoud) en wel door opzegging van het huurcontract.
 6. Overdracht dan wel onderverhuur aan derden is niet toegestaan.
 7. De huurders zijn verplicht hun tuin behoorlijk aan te leggen en te onderhouden. Ook tussenpaden dienen, onaangetast, in behoorlijke staat te worden gehouden. Tuinafval behoort direct te worden afgevoerd van het complex of in de eigen compostvoorziening te worden opgeslagen. Het is de huurder verboden bonenstokken, rijshout of hoog gaas na 1 november op de tuin te laten staan. Het storten van afval in de vorm van plastic, hout, stenen, papier en dergelijke op de tuinen, paden, en in sloten is verboden. Het is eveneens verboden om tuinafval te storten langs de oever van de Nieuwe Vecht en vuilnis of iets dergelijks te verbranden. Opslag van materialen op de tuin is alleen toegestaan voor het tuingebruik gedurende het lopende jaar. Broeibakken, gereedschapskisten en kasjes dienen aan de zuidkant (wegzijde) geplaatst te worden i.v.m. schaduwwerking op buurtuinen. Zie voorts Art. 4.12 van dit Reglement.
 8. Huurders die door ziekte of andere omstandigheden hun tuin niet kunnen onderhouden, dienen dit te melden aan de verhuurder. Waar mogelijk zal het onderhoud in overleg worden verzorgd.
 9. De huurders kan gevraagd worden mee te werken aan gezamenlijke onderhoudswerkzaamheden ten behoeve van de complexen.
 10. Op iedere kavel moet een zodanig pad worden aangelegd en in stand worden gehouden dat ieder deel via een eigen pad kan worden bereikt.
 11. Het is niet toegestaan bomen, resp. heesters die hoger zijn dan 2,5 meter op de kavel te hebben. Alle aanplant dient zodanig te geschieden dat bij volgroeiing van het gewas geen overlast /schaduw wordt aangedaan aan de belendende kavels en tussenpaden. Het is verboden planten, vallend onder de Opiumwet te telen.
 12. Het plaatsen van opstallen hoger dan 150 cm is niet toegestaan. Voor deze opstallen geldt dat de tuinder deze alleen kan plaatsen na overleg met de moestuincommissie. (dit in verband met de afmetingen en de locatie (schaduwval belendende tuinen). Opstallen geplaatst zonder overleg en die niet voldoen aan de gestelde regels, moeten worden verwijderd. Onder opstallen verstaan we een gesloten ruimte welke alleen bedoeld is voor opslag van tuinbenodigdheden. Opstallen om zelf in te verblijven zijn niet toegestaan. De eventueel geplaatste opstallen moeten in goede staat van onderhoud verkeren en dient bij voorkeur bestaan uit ongeverfd (of onbehandeld?) hout.
  Voor kassen gelden daarnaast de volgende bepalingen.
  Het plaatsen van kassen is toegestaan mits:
  – De nokhoogte (in afwijking tot het hierboven gestelde) maximaal 200 cm is;
  – De kas intact is;
  – Er geen sprake is van kapot en/of klapperend plastic.
 13. Het gebruik van wettelijk geoorloofde chemische gewassenbeschermingsmiddelen is toegestaan, mits de aanwending zodanig wordt uitgevoerd dat overwaaien naar andere kavels niet mogelijk is. Geadviseerd wordt echter deze middelen niet of slechts zeer minimaal aan te wenden. Het is niet toegestaan om deze middelen BUITEN DE KAVELS te gebruiken! Aanbevolen wordt om in de winter braakliggende grond in te zaaien met winterrogge of een andere groenbemester.
 14. Van iedere tuin mag slechts 1/3 deel met “aardappelachtige” gewassen worden beplant. leder jaar dient hiervoor een ander 1/3 deel te worden gebruikt, zodat steeds eens in de drie jaar op hetzelfde stuk grond bedoelde gewassen worden verbouwd. Hiermee dient met de planning van de tuin rekening te worden gehouden. Tot de “aardappelachtige” gewassen behoren o.a. aardappelen, chrysanten, dahlia’s en tomaten. De huurders dienen de bestaande en eventueel komende wettelijke voorschriften ter zake van het voorkomen en het bestrijden van plantenziekten en andere plagen na te komen.
 15. Het gebruik van aggregaten: tijdens periodes van droogte worden, ter besproeiing van kavels soms aggregaten gebruikt. Dit gaat gepaard met lawaai. In verband hiermee wordt het gebruik van aggregaten niet gewaardeerd, doch slechts getolereerd. Aggregaten mogen ’s ochtends tussen 8.00 uur en 9.00 uur worden gebruikt, behalve in het weekend! De verhuurder zal in verband met mogelijke geluidsoverlast de ontwikkelingen dienaangaande scherp in de gaten blijven houden en behoudt zich het recht voor om -zodra de situatie hierom vraagt- deze regel aan te scherpen.
 16. Het is niet toegestaan fietsen of andere doorgang belemmerde voorwerpen in de paden te plaatsen. Fietsen kunnen geplaatst te worden op de terrassen bij de wegkant.
 17. Auto’s mogen niet op het tuincomplex aanwezig zijn. Ook het langdurig parkeren hiervan, op de naastliggende openbare weg en de bermen hiervan, is niet toegestaan.
 18. Huisdieren hebben geen toegang tot de tuinencomplexen, tenzij aangelijnd. Het houden van dieren (bijvoorbeeld bijen) mogen alleen in overleg met het bestuur van de Wijkvereniging Berkum op het complex worden gehouden.
 19. Huurders die schade aanbrengen aan derden zijn hiervoor volledig aansprakelijk. De verhuurder aanvaardt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.
 20. In het geval dat aan de in dit artikel genoemde voorwaarden, naar het oordeel van de verhuurder, niet wordt voldaan, zal hiervan schriftelijk mededeling aan de huurder worden gedaan. Wordt aan het hierin gedane verzoek binnen twee weken geen- of onvoldoende gevolg gegeven, dan vervalt op dat tijdstip de huurovereenkomst. De huurder heeft in deze situatie geen recht op restitutie van het huurbedrag noch van de borg.

Artikel 5 BEHEER DOOR DE MOESTUINCOMMISSIE

 1. De Moestuincommissie heeft namens de verhuurder onder meer de taak toezicht te houden op en het coördineren van het onderhoud van de moestuinen, de paden en de randen van het moestuincomplex.
 2. De leden van meer dan drie tuinen dienen er rekening mee te houden dat, wanneer er een wachtlijst ontstaat, zij hun vierde ( en daarop volgende tuin (en)) moeten afstaan. Hierover wordt men per januari door de moestuincommissie ingelicht.
 3. De leden van de moestuincommissie zijn door het bestuur van de Wijkvereniging Berkum gemachtigd de tuinen te betreden en aan leden aanwijzingen te geven omtrent de verzorging en onderhoud van hun tuin en de opstallen daarvan.
 4. In ieder kalenderjaar controleert de moestuincommissie 1x per kwartaal de tuinen en de paden. Bij een constatering van onvoldoende onderhoud van de tuin:
  1. Wordt de betreffende tuinder hierop door de moestuincommissie aangesproken / aangeschreven en krijgt het verzoek het tuinonderhoud te verbeteren.
  2. Huurders die na tweemaal schriftelijk hiertoe door de moestuincommissie te zijn gemaand in gebreke blijven wat betreft het onderhoud en de verzorging van hun tuin en opstallen, kan door het bestuur op voorstel van de commissie hun huurcontract opgezegd worden. De huurder ontvangt in dat geval een schriftelijke aankondiging van de
   moestuincommissie dat het perceel met zwart plastic wordt bedekt en het huurcontract van de moestuin wordt opgezegd.
 5. Naar aanleiding van de bevindingen van dit toezicht wordt, wanneer de commissie dit nodig vindt, verslag uitgebracht aan het bestuur van de Wijkvereniging Berkum.
 6. Verenigingsrechtelijk heeft een huurder die zijn / haar tuin krijgt opgezegd door de moestuincommissie / c.q. het bestuur van de Wijkvereniging Berkum geen mogelijkheid hiertegen iets te doen.
 7. Deze opzegging door het bestuur moet minstens 2 maanden voor beëindiging van het verenigingsjaar (1 januari t/m 31 december) gedaan worden.

ARTIKEL 6 ONVOORZIENE GEVALLEN

 1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de verhuurder. Aldus vastgesteld in de Bestuursvergadering van 14 augustus 1989 en naderhand aangepast in de Bestuursvergadering van 29 december 1992, 18 december 1995, 16 april 2009, 24 oktober 2011, 17 juni 2019 en laatstelijk op 21-12-2021.