Privacyverklaring Wijkvereniging Berkum

De Wijkvereniging Berkum (WVB) verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van:

  • de door leden, donateurs, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie en
  • data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website.

Verwerking van uw gegevens

WVB houdt een ledenadministratie bij, waarin naast de gegevens van leden ook de persoonsgegevens van andere relaties worden vastgelegd. Relaties zijn personen die toeleverancier zijn of zich hebben opgegeven voor een nieuwsbrief of (als vrijwilliger) bij een van onze programma’s betrokken is, maar geen lid zijn.
Het werk van WvB wordt voornamelijk gefinancierd door giften van leden en subsidie. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en IBAN) om invulling te kunnen geven aan het lidmaatschap van onze vereniging, u gericht te kunnen informeren over onze activiteiten en om u te vragen om financiële ondersteuning daarvan. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website of brief wanneer u zich aanmeldt.
Wij vragen u om daar expliciet toestemming voor te verlenen.

  • Persoonsgegevens en financiële data worden verzameld om uitvoering te geven aan het lidmaatschap aan onze vereniging. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.
  • WvB beschikt over de ANBI-status.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd, deze laten wijzigen of onder bepaalde omstandigheden verwijderen. U kunt uw wijzigingen doorgeven aan de administratie van vereniging info@wijkverenigingberkum.nl

Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. WvB is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van de WvB: Campherbeeklaan 82, 8024 BZ Zwolle.

E-mail

Wanneer u als abonnee van onze nieuwsbrieven uw e-mailadres aan de WvB hebt verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd, om u op de hoogte te brengen van onze activiteiten. WvB maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven geen gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan niet bekeken worden of de links in onze e-mail worden aanklikt. Ons registratiesysteem maakt het ook mogelijk om selecties aan te maken, waardoor wij meer gericht specifieke doelgroepen kunnen benaderen.

Afmelden e-mail nieuwsbrieven

Wilt u geen nieuwsbrief van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment via het intranet afmelden op de pagina ‘mijn gegevens’.

Contact met leden, donateurs en relaties

WvB informeert haar leden over haar werk via bladen, per e-mail, post, telefoon en / of sociale media.

Bezoek aan onze website

WvB gebruikt op haar website alleen functionele cookies. Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld.

Beveiliging

WvB heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers en vrijwilligers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over privacybeleid

WvB houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met onze secretaris.

Contactgegevens

Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:

WvB
t.a.v. de secretaris
Campherbeeklaan 82, 8024 BZ Zwolle
secretaris@wijkverenigingberkum.nl