Het college van de Gemeente Zwolle heeft onlangs een Informatienota over Lelystad Airport aan de raad verzonden. In deze nota wordt voornamelijk ingegaan op de verschillen tussen de ‘oude’ Milieu Effect Rapportage (MER) uit 2014 en de nieuwe gerepareerde MER in 2018. Nu de fouten zijn hersteld waar HoogOverijssel op had gewezen blijkt dat zowel de aantallen vliegtuigen die langs en over Berkum komen veel meer zullen zijn alsook dat de vliegroutes  belangrijk lager zullen uitvallen.

De gemeenteraad zal deze nota op 28 mei behandelen. Hierbij kan zij de nota voor kennisgeving aannemen of besluiten hierover op een later moment een apart debat te houden. Inmiddels is duidelijke dat de raad voor de laatste optie zal kiezen.

In samenwerking met de Wijkstichting Stadshagen Totaal hebben wij een informatieavond geïnitieerd voor de raadsleden en college. Kernpunt was dat het dossier Lelystad Airport veel breder is dan enkel de Informatienota. Voor een goed debat is het noodzakelijk dat alle leden van de raad en college up-to-date geïnformeerd zijn.

Deze avond vond plaats op 23 mei jl. in onze Weijenbelt en werd door alle fracties bijgewoond. De deskundigen van HoogOverijssel, Leon Adegeest (MER deskundige), Hadriaan van Nes (verkeersvlieger, captain  A330) en Kees Baumann (recreatieondernemer) hebben uitgebreide presentaties gegeven over de actuele stand van zaken. Het is aan de hand van diverse documenten volstrekt duidelijk geworden dat slechts voor de tijdelijke periode tot 2023 er redelijke garanties zijn voor het aantal vliegbewegingen (maximaal 10.000 per jaar) en vlieghoogtes, echter voor de periode daarna geen enkele!

Hoewel door de minister een getal van maximaal 45.000 vliegbewegingen wordt genoemd, blijkt dat in officiële rapporten met aantallen van 60.000 tot 100.000 vliegbewegingen wordt gerekend. Zelfs aantallen van 225.000 (!!) per jaar zijn genoemd. Er lijkt sprake te zijn van een voornemen van de minister om maximale aantallen vliegbewegingen niet in de wet op te nemen, hooguit in een toelichting. Het probleem is dan echter dat er geen rechtsgrond is om dit later af te dwingen. Een bijkomend probleem is dat de vertrek- en aanvliegroutes van Schiphol zo ongeveer heilig zijn verklaard. Verkeer van Lelystad Airport zal er, volgens de huidige plannen, altijd onderdoor moeten om geen zgn. interferentie te krijgen. Concreet betekent dit, zo bleek uit de presentaties, dat hoe hoger het aantal vliegbewegingen, des lager wordt gevlogen. Een volstrekt onacceptabele situatie! Wij merkten aan de opmerkingen van de raadsleden dat dit doemscenario bij hun ‘nog niet was geland’.

Zowel onze collega Wijkstichting Stadshagen Totaal als ook uw wijkvereniging zijn uitgenodigd voor het raadsdebat komende maand. Ons doel is dat vanuit de raad én college meer druk wordt uitgeoefend op hun collega’s in Den Haag om dit voornemen tegen te gaan. Om duidelijk de standpunten van de beide wijkorganisatie te verwoorden hebben wij deze vervat in een manifest. Deze treft u ook aan in deze Nieuwsbrief. Op alle fronten blijven wij, samen met lokale en provinciale politici, strijden om de overlast van Lelystad Airport zo gering mogelijk te houden.

27-05-2018