Organisator

Bestuur WVB

Locatie

De Weijenbelt
Campherbeeklaan 82, 8024 BZ Zwolle

Datum

11 mei 2022

Tijd

19:30

Algemene Ledenvergadering WVB

Op woensdag 11 mei 2022 zal de jaarlijkse ALV van de Wijkvereniging Berkum plaatsvinden. Aanvang: 19.30 uur; inloop vanaf 19.00 uur. Aanmelden voor deelname en kan bij de secretaris (secretaris@wijkverenigingberkum.nl ) tot 1 uur voor aanvang vergadering. De notulen van de jaarvergadering 2021 worden vooraf op de website gepubliceerd.

Agenda (aangepast op 3 mei 2022)

 1. Opening
 2. Notulen vorige ALV 28 mei 2021
 3. Algemeen jaarverslag en verslagen van de afdelingen 2021
 4. Financieel verslag 2021 (mondelinge toelichting)
 5. Samenstelling bestuur
  1. Aftredend en herkiesbaar: de heren Jan Molhoek en John Vullers.
  2. Verkiesbaar zijn mevrouw Barbara Oenema, mevrouw Aly van der Vegte en de heer Hans Bos.
 6. Korte mededelingen / ontwikkelingen
  1. Wet WBTR en de gevolgen voor de Stichting Exploitatie Weijenbelt.
  2. Energietransitie Berkum (Berkum Energie neutraal).
  3. Enquête in de wijk.
 7. Rondvraag
 8. Sluiting Algemene Ledenvergadering

Leden van de Wijkvereniging Berkum kunnen de financiële jaarstukken van de Wijkvereniging Berkum over het boekjaar 2021 1 uur voorafgaand aan de jaarvergadering op 11 mei 2022 inzien in de Weijenbelt, of op een eerder moment in overleg met penningmeester Jan Molhoek (06- 22971470).