Verkeershinder

Er wordt te vaak te hard gereden in Berkum. Dat is niet alleen hinderlijk maar ook gevaarlijk omdat er in de wijk steeds meer ouderen en kinderen wonen. Bovendien vervuilt het de wijk met fijnstof en andere schadelijke stoffen en veroorzaakt het overlast qua geluid. Voor een deel veroorzaken wij als wijkbewoners dit zelf. Er zijn straten waar we zelf te hard rijden en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Voor een ander deel gaat het om sluipverkeer. De gemeente heeft op verzoek van bewoners daar onderzoek naar gedaan en heeft de conclusie getrokken dat maatregelen nodig zijn. Er is een plan gemaakt en dat is toegelicht aan de wijkbewoners. Diverse brieven zijn daarop ontvangen door de gemeente en het plan is deels daarop aangepast.  Het plan van aanpak bestaat uit twee delen.

Deel 1:  Herftelaan, Kuyerhuislaan, Helmhorstweg en Campherbeeklaan.

Deel 2: Lorentzlaan, Erasmuslaan en rotonde Krannenburgweg

Nu is er een plan voor deel 1 dat definitief is. Het bestaat uit aanpassingen zoals hieronder staat aangegeven. De realisatie vindt plaats in de komende
maanden (2e kwartaal 2019).

 

Maatregelen

Het totale maatregelenpakket heeft tot doel de verkeersveiligheid te verbeteren. Zoals een aantal van u ook zelf heeft ervaren, wordt er heel verschillend gedacht over wat dan een passende maatregel is. Vanuit onze verantwoordelijkheid als wegbeheerder zijn we tot het volgende pakket aan maatregelen gekomen, daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met de gemaakte opmerkingen:

  • de aanleg van kruispuntplateaus die zorgen voor eenduidige voorrangsregelingen op de hele route. Verkeer van rechts (fiets en auto) heeft op iedere aansluiting voorrang;
  • het verhogen van het attentieniveau van de weggebruikers door de aanleg van drempels en plateaus en daardoor het verminderen van de snelheid op de rechte wegvakken (Kuijerhuislaan, Herfterlaan, Helmhorstweg). De locaties zijn niet dichtbij woningen om geluids- en trilling overlast te voorkomen;
  • het versmallen van de rijbaan om de snelheid van het autoverkeer en de doorstroming te verminderen (Campherbeeklaan);
  • het versmallen van de Kuijerhuislaan tussen het kruispuntplateau bij het Roodhuizerpad en Tussen de Verlaten als onderdeel van de (recreatieve) snelfietsroute Zwolle-Dalfsen (conform profiel Maatgravenweg);
  • het versmallen van de aansluiting van de Helmhorstweg op de Herfterlaan om de snelheid van het inrijdende autoverkeer te verminderen.

Bij de uiteindelijke keuze van de maatregelen (minder drempels, meer versmallingen) is rekening gehouden met het noodzakelijke landbouwverkeer in dit gebied. Ook zij zullen echter evenals de ‘busjes van de Ambelt’ hun rijgedrag moeten afstemmen op de omgeving. Met de realisatie van dit totale pakket en de nog te nemen maatregelen op de Erasmuslaan (start planvorming 2e helft 2019) hopen wij het (doorgaande) autoverkeer in Berkum en Herfte enigszins te beteugelen.

Omwonenden worden persoonlijk door de gemeente op de hoogte gebracht.