Naar welke mogelijkheden om energie op te wekken wordt gekeken? En waar wordt op gelet?

  • We maken een inschatting van de opbrengst en kosten van diverse opwekmogelijkheden, centraal en decentraal. Hierbij wordt gekeken naar biogas, oppervlaktewater, zonne-energie, windenergie, verschillende soorten geothermie, (waterstof), etc.
  • Bij centrale opwekmogelijkheden hebben we het over collectief te regelen maatregelen zoals zonnepark; windmolens; aardwarmte (warmtewinning via grondwater op verschillende dieptes ); aquathermie (warmtewinning uit oppervlaktewater zoals de Vecht.

Daarnaast gaan we bezien wat de mogelijkheden zijn voor “groen gas”. Voorbeelden daarvan:  biogas ( terugwinning uit afval) en waterstof (wordt gemaakt met elektriciteit; in het kader van energieneutraal dient die elektriciteit afkomstig te zijn van een “groene duurzame bron”, zoals zon of wind ).

  • Decentrale opwek zij de maatregelen die per woning / bedrijf genomen kunnen worden. Zonnepanelen voor elektriciteit en zonnecollectoren voor warmte zijn het bekendste voorbeeld, maar ook kleinschalige vormen van windenergie kunnen van toepassing zijn. Voor meer informatie zie energiekzwolle.nl of milieucentraal.nl

Eind 2019 maken we een afweging tussen de diverse scenario’s en maken we een Plan van Aanpak. Als alle partijen daarmee akkoord gaan kunnen we met de uitvoering hiervan starten in 2019. Houdt er rekening mee dat met name de centrale maatregelen veel tijd kosten voordat ze gerealiseerd zijn.